Obala Kneza Domagoja 12, 21000, Split

Opći uvjeti o radu garderobe

Temeljem 295. i 725. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21 Uprava Društva Autobusnog Kolodvora Split d.o.o. donosi dana 20.06.2019. godine, donosi sljedeće

 

OPĆE UVJETE O RADU GARDEROBE

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima utvrđuje se niz pravila za preuzimanje, manipulaciju i pohranu prtljage ostavodavca koju predaje ostavoprimcu Autobusnom Kolodvoru Split d.o.o. (dalje u tekstu: Kolodvor) sve do njezine ponovne predaje ostavodavcu ili njezinog razduživanja. Na ugovorni odnos ostavodavca i ostavoprimca primjenjuju se odrednice ovih Općih uvjeta i Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21). Cilj izrade ovih Općih uvjeta je osigurati standardni način postupanja u svakodnevnom radu, i otkloniti sve eventualne nedoumice i nepoznanice u svakodnevnom radu garderobe. Prtljagu u smislu ovih Općih uvjeta predstavljaju sve stvari koje ostavodavac želi predati na čuvanje radi putovanja, osim stvari koje se u smislu članka 4., točke 3. ovih Općih uvjeta ne primaju na čuvanje. Ovim Općim uvjetima daje se opća ponuda na neodređeno vrijeme svim zainteresiranim osobama za sklapanje adhezijskog ugovora o ostavi. Sve odredbe koje uređuju odnose ugovorníh strana utvrđene su ovim Općim uvjetima. Prihvat opće ponude korisnik obavlja na konkludentan način, predavanjem prtljage na čuvanje Kolodvoru uz naplatu. Ugovor o ostavi smatra se promijenjenim na osmi dan od dana objave izmjena i/ili dopuna ovih Općih uvjeta ili objave promijenjenih Općih uvjeta. Opća ponuda za sklapanje ugovora o ostavi ne obvezuje Kolodvor u slučaju da ostavodavac ne ispunjava uvjete utvrđene ovim Općim uvjetima. Kolodvor je dužan prema povjerenim stvarima postupati oprezno i kao dobar gospodarstvenik.

 

POSTUPAK ZAPRIMANJA PRTLJAGE

Članak 2.

Standardni postupak u zaprimanju prtljage od strane radnika garderobe je:

 1. Provjera prtljage vizualno i putem uredaja sigurnosti
 2. Evidentiranje zaprimijene prtljage
 3. Izdavanje ostavnice
 4. Predavanje ostavnice
 5. Pohrana prtljage na točnom mjestu prema ostavnici, koja se mora nalazt uz prtljagu
 6. Provjera svih postupaka iz gore navedenih točaka
 7. Pristup novom radnom procesu bilo da se radi o zaprimanju i predavanju prtljage

Standardni postupak predavanja prtljage od strane radnika garderobe je

 1. Zaprimanje ostavnice od strane ostavodavca
 2. Upisivanje ostavnice putem računala
 3. Lociranje prtljage koja je bila na čuvanju
 4. Pohranjivanje ostavnice
 5. Naplata prljage uz obavezno izdavanje računa
 6. Izdavanje prtljage

 

PRIMOPREDAJA SMJENE

Članak 3.

Svaki radnik garderobe po završetku svoje smjene dužan je izvršiti primopredaju smjene putem liste primopredaje radniku koji su preuzima te izvršiti predaju smjenskog utrška putem uplatnice.

 

ČUVANJE PRTLJAGE

Članak 4.

 1. Prjaga se može preda na čuvanje u garderobu Podružnice koja je organizirana za takav rad, te je oznatena vidjivim natpisom
 2. Radno vrijeme garderobe regulirano je posebnom odlukom Kolodvora a naplata usluga se vrši po važećem Cjeniku kolodvorskih usluga
 3. Na čuvanje se ne primaju predmeti koji se po svojaj prirod ne mogu primiti na duvanje kao prijaga predmet koji spadaju u skupinu opasnih stvan (stvar koje su sposobnie predstaviti značajan rizk zdravju sigurnost movin primjerice eksplozivne stvar plinovi zapaljive tekučine zapaljve krute tvari, oksidirajuće tvari, otrovi infektivne tvan radioaktivne tvari, korozivne tvari slično) lako pokvarljiva roba (roba podiożna kvarenju, propadanjui smanjenju vrijednosti u kratkom vremenskom roku) hrana, žive životinje, novac, nakit vrijednosnice i druge dragocjenosti
 4. Prtljaga mora biti zapakirana, a prilikom njezine predaje radnik garderobe dužan je istu prekontroliratiutvrdit posebna svojstva ako postoje U slučaju neslaganja vlasnika nemogućnosti pregleda prijaga se ne smije preuzeti
 5. Prtjaga mora bi zapakirana na način da zadrži sva uobičajena rukovanja po uobičajenoj manipulaci radi ostave Ako to nije slučaj radnik garderobe ima pravo tražiti od ostavodavca prepakiravanje iste može ju dopakirati prepakirati na predavateljev trošak, ako za to ima vremena, to jest ne ugrožavajući osnovni proces rada, może odbiti preuzimanje.
 6. Ostavodavac je dužan upozoriti radnika garderobe na sva posebna svojstva prtljage (npr. lomljivost, hlapljivost ili slično), a radnik garderobe dužan je ista unijeti u ostavnicu ili naznačiti pored ostavnice. Ostavodavac odgovara za točnost podataka koji se na njegovu inicijativu unesu u ili pored ostavnice.
 7. Ostavodavac odgovara za štetu prouzročenu Podružnici i drugima koja nastane djelovanjem svojstva prtljage predane na čuvanje, a koja se prosječnom pozornošću nisu odmah mogla primijetiti.
 8. Prtljaga se na čuvanje prima najduže na 30 dana. Ako ju vlasnik ne preuzme do isteka roka, ista će biti otpisana, te u dogledno vrijeme ovisno o broju i skladišnom kapacitetu Kolodvora biti uništena.
 9. Za čuvanje prtljage ostava se naplaćuje sukladno cijeni koja je definirana važećim Cjenikom koji je istaknut na vidljivom mjestu i koji vrijedi na dan kada je prtljaga predana na čuvanje.
 10. Za predmete koji su predani na čuvanje ispostavlja se ostavnica, koju uz plaćanje određene naknade za čuvanje ostavodavac mora vratiti prije odnošenja prtljage, a radnik Podružnice pohraniti kao dokaz da je istu predao vlasniku.
 11. Ako je ostavnica izgubljena osoba koja zahtijeva vraćanje prtljage
  mora se identificirati, te ako radnik garderobe nema razloga opravdano sumnjati da ona zaista jest vlasnik, uz vlastoručni potpis pisano izjaviti:

  • da je vlasnik prtljage
  • da je prtljagu preuzela
  • da se odriče prava koja proizlaze iz naknadno pronađene ostavnice
  • da preuzima na sebe sve eventualne obveze prema trećim osobama koje bi mogle proizići iz toga
  • da pristaje namiriti sve troškove koji su do trenutka preuzimanja nastali
 12. Od trenutka preuzimanja prtljage do njene predaje ostavodavcu Kolodvor odgovara samo za nastalu štetu koja na prtljagi nastane nemarnim rukovanjem ili krivnjom radnika garderobe.
 13. Kolodvor ne odgovara za štetu koja na prtljagi nastane zbog razloga koji se nisu mogli predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila), za svaki slučaj krađe ili razbojstva, kao niti za štetu koja na prtljagi nastane zbog svojstava na koje ostavodavac nije upozorio, a koja se prosječnom pozornošću nisu odmah primijetila tijekom redovne kontrole prilikom predaje.
 14. Ako se propustom Kolodvora izgubi ili ošteti prtljaga pohranjena u garderobi na čuvanje, Kolodvor odgovara po načelu tzv. ograničene odgovornosti, u maksimalnom iznosu do 66 eura( 500,00 kn)
 15. Za pohranjeni novac nakit i ostale dragocjenosti Kolodvor ne odgovara.
 16. Ukoliko radnik garderobe propustom u postupku zaprimanja pogriješi, te zaprimi na čuvanje prtljagu ili stvari za koje je ovim Općim uvjetima definirano da se ne primaju na čuvanje, a naknadnim postupcima utvrdi postojanje opasnosti ili drugog neželjenog svojstva, isti je dužan u najkraćem vremenu izvijestiti paralelno svoje nadređene i nadležne organe vlasti koji su za to zaduženi.
 17. Ovi Opći uvjeti biti istaknuti na vidljivom mjestu koje je uočljivo i dostupno svim korisnicima garderobe prilikom predaje iste na čuvanje, te na web stranici Kolodvora. Predajom prtljage u garderobu Kolodvroa ostavodavac pristaje na manipulaciju prtljagom i drugim stvarima predanim na čuvanje u skladu s uvjetima navedenim u ovom Pravilniku.

 

RAZDUŽIVANJE GARDEROBE

Članak 5.

Ostavodavac je dužan podignuti prtljagu najkasnije 30 dana nakon njezinog predavanja u garderobu. Nakon proteka tog roka garderoba Kolodvora više nije dužna čuvati predane stvari i prtljagu i ovlaštena je njima raspolagati. Temeljem odluke Direkora imenuje se Povjerenstvo koje je zaduženo za razduživanje garderobe. Kolodvor zadržava pravo na razduživanje prtljage ili onog dijela prtljage koji biološkim ili sličnim procesom generira neugodan miris i prije roka od 30 dana. Postupci u otpisu prtljage koja je na čuvanju duže od 30 dana ili se mora otpisati na sljedeći način:

 1. Povjerenstvo u prisustvu najmanje tri člana mora se sastati i o tome voditi zapisnik te svu otpisanu robu fotografirati, a fotografije pohraniti u digitalnom obliku zajedno s zapisnikom
 2. Uz svu otpisanu prtljagu priložiti i ostavnicu
 3. Povjerenstvo se sastaje po potrebi. Povjerenstvo je dužno otpisanu prtljagu čuvati na sigurnom mjestu do uništavanja.

 

Članak 6.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i web stranici Kolodvora.

 

                                                                                                                      DIREKTOR:

                                                                                                                     Mate Jujnović

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. S Vašim prihvaćanjem suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim Pravilima o kolačićima.

Prihvaćam Ne prihvaćam Postavke privatnosti